Disclaimer

DISCLAIMER   

Algemene gebruiksvoorwaarden en privacy statement

 

 

 

 

 

 

 

 

Toepasselijkheid Voorwaarden
De inhoud van deze website is gericht op Nederlandse bezoekers. Deze algemene gebruiksvoorwaarden en privacy statement zijn van toepassing op elke toegang tot en gebruik van de Brander "Website". Het gebruik van de Brander website betekent dat u deze voorwaarden volledig aanvaardt. Deze voorwaarden kunnen door Brander te allen tijde gewijzigd worden zonder (voorafgaande) kennisgeving. U wordt daarom geadviseerd de voorwaarden regelmatig opnieuw door te lezen. De gewijzigde voorwaarden zijn van kracht vanaf het moment dat ze op deze Website vermeld zijn.   

Informatie op de Website
Hoewel Brander zich inspant om de informatie op de Website beschikbaar en zo juist, volledig en actueel mogelijk te laten zijn, worden de beschikbaarheid, juistheid, volledigheid en actualiteit van deze informatie niet gegarandeerd en aanvaardt Brander - behoudens indien er sprake is van opzet of grove schuld van Brander - dan ook geen aansprakelijkheid dienaangaande. 

Brander aanvaardt eveneens geen enkele aansprakelijkheid voortvloeiend uit gebruikmaking van, het vertrouwen op en/of handelingen verricht of nagelaten naar aanleiding van de Website en de daarop verstrekte informatie, behoudens indien er sprake is van opzet of grove schuld van Brander. U kunt geen rechten ontlenen aan de inhoud van deze Website. Brander behoudt zicht het recht voor op elk gewenst moment zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen en correcties aan te brengen in de Website. Brander is echter niet gehouden de (informatie op de) Website te actualiseren of eventuele fouten te corrigeren. De informatie op de Website impliceert geen uitbreiding of aanpassing van de eventueel als gevolg van een contractuele relatie met Brander voor u geldende garantiebepalingen. 
 

Toegang tot de Website
Brander garandeert niet dat de Website continu en foutloos functioneert en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor het eventueel niet beschikbaar zijn van deze Website. Brander garandeert eveneens niet dat deze Website of de server waarop deze Website ter beschikking wordt gesteld vrij is van virussen en aanvaardt - behoudens indien er sprake is van opzet of grove schuld van Brander - dan ook geen aansprakelijkheid dienaangaande. 
 

Verwijzingen en links naar andere websites
Verwijzingen en links naar andere websites zijn slechts opgenomen ter informatie. Brander is niet verantwoordelijk voor en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de koppelingen naar en de inhoud van deze websites, zelfs niet indien deze sites het logo van Brander bevatten. Wij wijzen u er (ten overvloede) op dat (de inhoud van) deze websites niet door Brander zijn (is) beoordeeld op redelijkheid, juistheid, volledigheid en/of actualiteit. 
Het feit dat zich op de Website koppelingen bevinden naar ander websites impliceert niet dat Brander (de inhoud van) deze websites en/of de hierop of via deze websites aanboden producten of diensten goedkeurt, ondersteunt of onderschrijft, zelfs niet indien deze websites het logo of enige verwijzing naar Brander bevatten. 

Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Brander is het niet toegestaan op een website een koppeling naar een pagina van de Website van Brander te creĆ«ren. Ook het koppelen van de Website van Brander aan andere websites, het zogenaamde "framing" evenals andere soortgelijke handelingen, zijn verboden. 
 

Intellectueel eigendom
Brander, respectievelijk de rechthebbende, is eigenaar van alle intellectuele eigendomsrechten ten aanzien van de inhoud en layout van de Website, met inbegrip van doch niet beperkt tot teksten, geluiden, afbeeldingen, foto's, merken, logo's, data en html-code en/of enig ander materiaal. Niets op deze website mag dan ook openbaar gemaakt worden of verveelvoudigd zonder schriftelijke toestemming van Brander.

 

 

 

 

 

 

Privacy Statement
Brander respecteert uw privacy en houdt zich aan de regels die de Wet bescherming persoonsgegevens stelt. Op diverse plaatsen op deze website wordt gevraagd persoonlijke gegevens op te geven zoals uw naam en adres. Daarbij wordt telkens vermeld voor welk specifiek doel deze gegevens gebruikt zullen worden. Brander zal uw gegevens niet aan derden verstrekken, tenzij dat noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst of de verzending van materialen. Brander kan uw gegevens gebruiken voor het optimaliseren van de website en marketingdoeleinden.   

Brander maakt gebruik van zogenaamde cookies voor het verzamelen van statistische gegevens over het bezoek van de Website. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, U kunt uw computer zo instellen dat er geen cookies worden geaccepteerd. 
 

© 2012 Brander Nederland   

Brander is een handelsmerk van PPG Coatings Nederland B.V. gevestigd te Amsterdamseweg 14, 1422 AD UIthoorn KvK nummer 33130510